Thứ năm, 06 Tháng 8 2020

Viết tắt tiếng Anh Jan, Mar, Feb, Jun, Aug, Sep, Dec

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Thi thoảng, bạn thường thấy ngày tháng viết tắt trong Tiếng Anh ở một số website, nếu bạn chưa biết nó là thứ mấy thì bạn có thể tham khảo thêm bài viết này. Viết tắt Tiếng anh Mar, Feb, Jun, Aug, Sep, Dec, april, july...là tháng mấy?

Viết tắt thứ ngày:

MONDAY = thứ hai , viết tắt = MON

TUESDAY = thứ ba, viết tắt = TUE

WEDNESDAY = thứ tư, viết tắt = WED

THURSDAY = thứ năm, viết tắt = THU

FRIDAY = thứ sáu, viết tắt = FRI

SATURDAY = thứ bảy, viết tắt = SAT

SUNDAY = Chủ nhật, viết tắt = SUN
 
Viết tắt tháng:

» Tháng 1: January ( viết tắt = Jan )

» Tháng 2: February ( viết tắt = Feb)

» Tháng 3: March ( viết tắt = Mar)

» Tháng 4: April ( viết tắt = Apr)

» Tháng 5: May ( không viết tắt )

» Tháng 6: June ( không viết tắt )

» Tháng 7: July ( không viết tắt )

» Tháng 8: August ( viết tắt = Aug )

» Tháng 9: September ( viết tắt = Sept )

» Tháng 10: October ( viết tắt = Oct )

» Tháng 11: November ( viết tắt = Nov )

» Tháng 12: December ( viết tắt = Dec )

Với cách viết này, những từ Tiếng anh sẽ được rút gọn để dễ viết. Nếu bạn không chú ý cũng thường quên.

 Viết tắt Tiếng anh Jan, Mar, Feb, Jun, Aug, Sep, Dec, Apr, Nov...

Cách đọc tên những tháng trong tiếng Anh

Xem thêm:
Tên viết tắt của các quốc gia trên thế giới
Mã Zip Postal code các tỉnh thành phố Việt Nam
Mã vạch các nước trên thế giới 

 

Logo Kiến thức tổng hợp - Kiến thức thực tiễn phổ thông cần biết

HTL Computer